VÅRA TJÄNSTER

Adapis hjälper företag inom bl.a. bygg-, industri-, vatten-, avlopps- och energisektorn att undvika stora kostnader och skador. Vi erbjuder geofysiska undersökningar samt tjänster inom prospektering, kartläggning och markundersökningar.

Industri

Georadar kan användas i industriområden för att kontrollera och övervaka sättningar i marken eller andra strukturer. Det kan även användas för att lokalisera försämringar av byggmaterial, särskilt armerad betong. Väggar och upphöjda strukturer kan också kontrolleras och övervakas.

INFRASTRUKTUR

Georadar är en utmärkt och välbeprövad metod, för både lokalisering av rätt läge för ny infrastruktur och kontroll av befintliga. Den används över hela världen för tunnlar, vägar, motorvägar, broar, viadukter och för kanaler och energianläggningar.

BYGGNADSVÅRD

Georadar är en välfungerande icke-förstörande metod för kontroll och restaurering av historiska byggnader och monument. Adapis Georadar AB har förvärvat lång erfarenhet av studier angående historiska parker, trädgårdar samt kontroll av historiska träddelar.

LEDNINGAR

Georadar används oftast tillsammans andra verktyg för utmärkning av särskilda områden med komplexa ledningsnätverk och mark-strukturer. Det är den enda metoden som kan lokalisera och kartlägga samtliga material t.ex. PVC, PE, gråjärn, segjärn och betong.

FORENSIK

Vi kan bistå i arbetet för ”Search and Rescue” av försvunna personer samt utredning och lokalisering av förmodat avlidna personer. Själva processerna och metoderna påminner om de som används inom arkeologin. Georadarn används oftast ihop med en magnetometer, stångslingram och metalldetektor.

FÖRORENINGAR

Georadar är ett verktyg som kan lokalisera och avgränsa förorenade områden och underjordiska depåer. Med karaktärisering av sediment (jordtyp) gör georadar en bedömning av riskområden. Det används även för att lokalisera läckage från tankar eller rörledningar.

ARKEOLOGI

Vi arbetar med detektering, läges-bestämning och kartläggning av nedgrävda historiska och pre-historiska bebyggelser, struktur och föremål. Därutöver, arbetar vi med kartläggning och stratigrafiska sektioner av vallgravar, gravhögar, fästningar, stensättningar.

MARKFÖRHÅLLANDEN

GPR och geofysisk teknik kan användas för att hitta läge och markförhållanden på en bergyta. Det är lämpligt för att kartlägga lagerföljder, djup i berg, identifiering av svaga zoner i berg. Dessutom kan mäktigheten och läget av lera, jord, block, stenar och bumlingar bestämmas.

ÖVRIGA OMRÅDEN

Vi arbetar med fler områden, som inte inbegrips under dessa punkter. Har du ett projekt att utforska? Tveka inte att kontakta oss vi formuläret, mail eller telefon så kan vi besvara dina frågor och om det är något vi kan hjälpa till med.